Vakgebieden

Geluid – akoestische onderzoeken

Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit

Het bevoegd gezag kan op basis van de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) bedrijven vragen om een akoestisch onderzoek aan te leveren bij een vergunningaanvraag of melding.

SF1 heeft ervaring met onderzoeken bij het midden- en klein bedrijf, agrarische bedrijven, rioolwaterzuiveringen, transportbedrijven, emplacementen en bij grootschalige complexe chemische industrie.

SF1 voert zo nodig geluidmetingen uit en stelt een rekenmodel op waarmee de geluidbelasting wordt berekend. Als grenswaarden worden overschreden kan SF1 oplossingen aandragen en aanvullende berekeningen uitvoeren. SF1 voert onderzoeken uit voor bedrijven en overheden en kan ook de controle en toetsing verrichten van onderzoeken die door derden zijn uitgevoerd en stelt geluidvoorschriften of maatwerkvoorschriften op. Dit laatste bijvoorbeeld middels een detachering.

Zonebeheer

Als zich op een bedrijventerrein zogenaamde ‘grote lawaaimakers’ bevinden of volgens het bestemmingsplan worden toegestaan is sprake van een gezoneerd industrieterrein. De zone is een samenstelling van de geluidbelasting van alle bedrijven op het terrein tezamen. Om te voorkomen dat de geluidbelasting op de zone de 50 dB(A) overschrijdt is een boekhouding nodig. Dit is zonebeheer.

SF1 heeft veel ervaring met de akoestische inrichting, het ontwerp van gezoneerde industrieterreinen, het beheer van deze geluidzones en de procedurele consequenties van de- en herzonering van industrieterreinen. SF1 helpt overheden met akoestische boekhouding en adviseert bedrijven met het claimen van geluidsruimte. Onlangs zijn wij gestart met een geluidverdeelplan voor de gemeente Winterswijk (sept. 2016).

Weg- en railverkeerslawaai

Bij de reconstructie van (spoor)wegen, de aanleg van een rotonde, of bij nieuwbouwplannen binnen bepaalde afstand van infrastructuur moet op basis van de Wet geluidhinder onderzocht worden of voldaan wordt aan de grenswaarden.

SF1 helpt overheden en planontwikkelaars met de nodige akoestische onderzoeken in het kader van de realisatie van nieuwe bestemmingsplannen. SF1 heeft veel ervaring met bestemmingsplantrajecten en beschikt over specifieke vaardigheden die nuttig zijn in dat krachtenveld.

Bij overschrijdingen van grenswaarden weet SF1 niet alleen constructieve maar ook creatieve oplossingen aan te dragen. SF1 heeft een ruime ervaring met RO-advisering op het gebied van weg- en railverkeerslawaai. Tijdens detachering bij de gemeente Nijmegen, de Milieudienst Zuidoost Utrecht, Milieudienst Noordwest Utrecht, Omgevingsdienst West-Holland en vele opdrachten komen persoonlijke ervaring en creativiteit goed aan bod.

Gevelisolatieprojecten

In 1986, bij het van kracht worden van de Wet geluidhinder, zijn diverse woningen op een zogenaamde saneringslijst gezet. Deze woningen ondervinden een te hoge geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai.

Vanwege deze overschrijdingen wordt door diverse gemeenten opdracht gegeven om deze woningen te onderzoeken of aanvullende gevelisolatie noodzakelijk is. Dit onderzoek is erop gericht om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de wettelijk gestelde binnenwaarde voor geluid.

SF1 wordt door deze gemeenten ingehuurd om de bewoners in dit proces te begeleiden, de benodigde woninginventarisaties te doen, het uitwerken van eventuele maatregelen en het begeleiden van de aanbestedings- en uitvoeringsfase.

Voor alle gevelsaneringsprojecten werken wij samen met geluidsanering BV.

Stikstofdepositie

Bij onderzoek naar stikstofdepositie wordt gekeken naar de depositie van ammoniak en de depositie van stikstofoxiden. Veehouderijen, industriële inrichtingen en het verkeer zijn in Nederland de belangrijkste bronnen van stikstofemissie en stikstofdepositie. In natuurgebieden kan deze stikstofdepositie voor knelpunten zorgen bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals een bedrijfsuitbreiding.

Met depositieberekeningen (Aerius) kunnen wij bepalen of een melding ingediend moet worden of dat een vergunning aangevraagd moet worden.

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit is een van de belangrijkste milieu-aspecten met betrekking tot gezondheid en natuur. Uit recente rapporten van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie is gebleken dat voldoen aan de grenswaarden geen garantie is voor een gezonde omgeving. De initiatieven binnen dit werkveld staan daarom ook niet stil.

SoundForceOne voert luchtkwaliteitsonderzoeken uit voor bedrijven en ruimtelijke ontwikkelingen en adviseert over de uitvoering van maatregelen en lokale initiatieven. Voor de gemeente Nijmegen wordt momenteel middels een detachering geadviseerd over allerlei luchtkwaliteitsaspecten, zoals effect van warmtenet, berekeningen en ruimtelijke plannen.

Stikstofdepositie

Bij onderzoek naar stikstofdepositie wordt gekeken naar de depositie van ammoniak en de depositie van stikstofoxiden. Veehouderijen, industriële inrichtingen en het verkeer zijn in Nederland de belangrijkste bronnen van stikstofemissie en stikstofdepositie. In natuurgebieden kan deze stikstofdepositie voor knelpunten zorgen bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals een bedrijfsuitbreiding.

Met depositieberekeningen (Aerius) kunnen wij bepalen of een melding ingediend moet worden of dat een vergunning aangevraagd moet worden.

Externe Veiligheid

Een onderzoek naar de externe veiligheid vormt onderdeel van een ruimtelijke onderbouwing bij bestemmingsplanwijzigingen. Door middel van een QRA (kwalitatieve risico analyse) wordt in kaart gebracht met welke (omgevings) risico’s rekening gehouden moet worden bij bouwplannen.

SF1 wordt ingehuurd als adviseur bestemmingsplannen en beleidsadvisering. Voor het opstellen van QRA’s en verantwoording groepsrisico en het analyseren van vervoersintensiteiten en modellering met RBMII en CAROLA.

Detacheringen

SoundForceOne wordt regelmatig door diverse overheden ingehuurd om gedetacheerd en on-site een adviserende rol te vervullen op een van onze vakgebieden.

Onder andere recent bij:

Bekijk onze projecten